Reklamační řád

Poučení pro spotřebitele - reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení
Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.2. Záruční podmínky
Při výběru zboží je nutné, aby zvolený typ a parametry výrobku přesně odpovídaly potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení a materiálové složení zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního a sortimentního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.
Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako například užívání výrobku k nevhodnému účelu. Nevhodně zvolený typ a parametry nemohou být důvodem k pozdější reklamaci. Také vada, která vznikla neodbornou manipulací nebo neodborným uvedením do provozu nemůže být důvodem k reklamaci.3. Základní podmínky reklamace
Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, vady materiálu nebo nekompletnost. Vyskytne-li se u výrobku neodstranitelná vada, která nebrání dalšímu užívání, má zákazník právo na přiměřenou slevu. Na vady, na které byla poskytnuta sleva, nelze uplatnit reklamaci.
Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, kdy lhůta začíná běžet, den následují po převzetí zboží. V případě, že jde o reklamaci nad rámec zákonem stanovených 24 měsíců, je stanovená lhůta pro vyřízení reklamace prodloužena na 60 dnů. V případě nevyzvednutí reklamace do 30 dnů od vypršení reklamační lhůty, bude účtováno skladné.4. Místo a způsob uplatnění reklamace
Reklamaci lze uplatnit na prodejně nebo zaslat poštou na adresu OFFICIAL ELECTRONIC s.r.o., Jateční 810, PSČ 760 01, Zlín. Ke zboží doporučujeme přiložit listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy např. fakturu, záruční list aj. V případě zaslání poštou také přiložte podrobný popis závady na výrobku, který reklamujete.5. Lhůty pro uplatnění reklamace
Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době uvedené u výrobku. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.
Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti se vztahuje nová záruční doba na vyměněnou součást.6. Závěrečná ustanovení
Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. 4. 2012. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.